Shtëpia

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë ka në përbërjen e tij vetëm një degë : Juridik.

Në përfundim të viteve të studimit, lëshohen diplomat universitare :

1.      "Bachelor në Juridik". 

Cikli i dytë i studimeve (Master i shkencave)  

  • Master i Shkencave në "E drejtë private dhe e biznesit"
  • Master i Shkencave në "E drejtë Kushtetuese dhe Administrative"

 

Orari Fakulteti i Drejtesise - Sistemi i dites 2016-2017

Orari Fakulteti i Drejtesise - Sistemi me kohë të pjesshme 2013-2014

 

Viti i 3-te dita ka 14 jave mesim.
Viti i 2-te MSC ka 10 jave mesim.
Vitet e tjera kane nga 15 jave mesim.
 

Fakulteti ka tre departamente, Departamentin e të Drejtës publike, Departamentin e të Drejtës civile dhe Departamentin e të Drejtës ndërkombëtare dhe evropiane.  

Në fakultet japin mësim 20 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 5 Profesorë të Asociuar, 10 lektorë të parë me gradë shkencore doktor, 2 doktorantë dhe 3 lektore me MND.

8 pedagogë të jashtëm, prej të cilëve 2 profesor, 1 profesor i Asociuar dhe 5 lektorë me master shkencor.

 

 

 

 

Dekan : PhD. Roland DODANI
e-mail : rdodani@unishk.edu.al
tel.: 22800658

Sekretare e Dekanit : Edona CURRAJ

e-mail : @unishk.edu.al                                                  tel.: 22800658

Sekretare mësimore : Alba (Thaçi) KACERRI; 
e-mail : albathaci@gmail.com     @unishk.edu.al                 tel: 22800658 
 
Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning