Shtëpia

Departamenti i Gjeografisë

Profesore e Asociuar Nevila DIBRA : përgjegjëse e departamentit 
e-mail : ndibra@unishk.edu.al                                                                                                                                                  

1 Prof.as.dr. Nevila DIBRA Përgj.departamenti
2 Lektore e parë Flora GJONI  Anëtare
3 Lektore e parë Bresena (Dema) KOPLIKU Anëtare
4 Lektor i parë Dritan RUSTJA Anëtar
5 Lektor i parë Ervis KRYMBI Anëtar
6 Lektor i parë Medjon HYSENAJ Anëtar
7 Lektore proces doktorature Nertila (Halluni) DILAVERI Anëtare
8 Prof.dr. Rifat TALANI Pedagog i ftuar
9 Lektore e parë Majlinda (Laska) ZIU Anëtare e jashtme
10 Lektor Ermal MLIKA Anëtar i jashtëm
11 Lektore Zamira (Kasemi) KALLUGJERI Anëtare e jashtme

Adresat e postës elektronike : 
Rifat TALANI

rtalani@unishk.edu.al

Nevila DIBRA
ndibra@unishk.edu.al

Bresena KOPLIKU
bkopliku@unishk.edu.al

Flora GJONI
fgjoni@unishk.edu.al

Nertila DILAVERI
ndilaveri@unishk.edu.al

Elvis KRYMBI
ekrymbi@unishk.edu.al

Dritan RUSTJA
drrustja@unishk.edu.al

Medjon HYSENAJ
mhysenaj@unishk.edu.al