Shtëpia

Senati

Senati akademik është organ kolegjial vendimmarrës i USH-së, që përcakton politikat e zhvillimit të institucionit, programon, bashkërendon, drejton dhe kontrollon veprimtaritë e mësimdhënies e të kërkimit shkencor dhe vlerëson efikasitetin e tyre.    Senati i USH përbëhet nga 21 anëtarë si më poshtë : 

 

1. Prof.dr. Adem BEKTESHI Kryetar
2. Prof.as.dr. Mirjam  DIBRA Sekretare

3.

Prof.dr.

Artan

HAXHI

Anëtar

4.

Prof.dr.

Enver HOXHAJ

Anëtar

5. Prof.dr. Suzana (Kuçi) GOLEMI Anëtare
6. Prof.dr. Anila (Xhemollari) NEZIRI Anëtare
7. Prof.dr. Gëzim DIBRA Anëtar

8.

Prof.as.dr.

Fatmir VADOHEJ

Anëtar

9.

Prof.as.dr.

Ikbale (Kalaja) BUSHATI

Anëtare

10.

Prof. as.dr.

Alma (Dibra) HAFIZI

Anëtare

11. Prof.as.dr. Edlira BUSHATI Anëtare

12.

Prof.as.dr.

Arben PRENDI

Anëtar

13. Prof.as.dr. Valbona KARAKAÇI Anëtare

14.

Prof.as.dr.

Nevila DIBRA

Anëtare

    15. Prof.as.dr. Brilanda (Bajrami) BUSHATI Anëtare

16.

Ph.D.

Mario ÇURÇIJA

Anëtar

17. Dr. Senada REÇI Anëtare

18.

Dr.

Gaspër

KOKAJ

Anëtar

19.

 student

Juird 

RRAGAMI

Anëtar

20.

 studente

Ambra

KOKAJ

Anëtare

 
Senati akademik i USH organizohet në komisione të përhershme :
a. Komisioni i punës mësimore dhe kurrikulave 
b. Komisioni i kualifikimit pasuniversitar dhe kërkimit shkencor 
c. Komisioni i statutit, rregulloreve dhe disiplinës 
d. Komisioni i ekonomisë dhe burimeve njerëzore 
e. Komisioni i marrëdhënieve me jashtë 
f. Komisioni i botimeve