Shtëpia

Zv. Rektori

Zv. Rektori: Prof. as. dr. Ilir BERHANI
 

Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi" 

Tel/Fax : +355 (2224) 2235
e-mail :   iberhani@unishk.edu.al

Funksionet e zv/Rektorit

Zv/Rektori ka këto detyra dhe kompetenca :

1.      Harton planin kalendarik të procesit mësimor

2.      Ndjek punën mësimore, punën shkencore në USH dhe ngarkesën e personelit mësimor-shkencor të tij.

3.      Ndjek hartimin e zbatimin e planeve e programeve mësimore në fakultete për të gjitha ciklet e studimit.

4.      Organizon e ndjek punën e kualifikimit e të specalizimit pasuniversitar, të shkollave e të kurseve pasuniversitare dhe procesin e doktoraturave.

5.      Drejton e kontrollon punën për pranimin e studentëve të rinj në USH.

6.      Ka në varësi dhe kontrollon veprimtarinë e Degës Mësimore – Shkencore.

7.      Organizon vlerësimin e cilësisë në USH, në fakultete dhe në departamente, etj.