Shtëpia

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka shtatë programe studimi :

Arsim Fillor, Arsim Parashkollor, Psikologji, Punë sociale, Edukim fizik e sporte, Pikturë-Grafikë dhe Pedagogji muzikore.

 

Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare:                     

  I.  Cikli i parë i studimeve

 • "Bachelor në Psikologji"
 • "Bachelor në Punë Sociale"
 • "Bachelor në Mësuesi për Arsim Fillor"
 • "Bachelor në Mësuesi për Arsim Parashkollor"
 • "Bachelor në Edukimit Fizik dhe Sporte"
 • "Bachelor në Pedagogji muzikore"
 • "Bachelor në Pikturë - Grafikë"
   

II.  Cikli i dytë i studimeve

1.  Master Profesional në Mësuesi në këto drejtime:

 • Master Profesional në "Mësuesi Gjuhë shqipe e Letërsi"
 • Master Profesional në "Mësuesi Histori e Gjeografi"
 • Master Profesional në "Mësuesi Biologji - Kimi"
 • Master Profesional në "Mësuesi Matematikë e Fizikë"
 • Master Profesional në "Mësuesi Matematikë e Informatikë"
 • Master Profesional në "Mësuesi Matematikë-Fizikë,profil minor Informatikë"
 • Master Profesional në "Mësuesi në Informatikë me profil minor Matematikë"
 • Master Profesional në "Mësuesi në Matematikë me profil minor Informatikë"
 • Master Profesional në "Mësuesi Edukim Fizik e Spore"
 • Master Profesional në "Mësuesi për Gjuhën Angleze"
 • Master Profesional në "Mësuesi për Gjuhën Italiane"
 • Master Profesional në "Mësuesi për Gjuhën Frënge"
 • Master Profesional në "Mësuesi për Gjuhën Gjermane"
 • Master Profesional në "Mësuesi në Histori-Gjeografi me profil minor Edukim qytetar"                                        

2.  Master i Shkencave në psikologji me këto drejtime:

 • Master i Shkencave në "Psikologji Klinike"
 • Master i Shkencave në "Psikologji Organizacionale"
 • Master i Shkencave në "Psikologji ligjore"

3.   Master shkencor në Mësuesi me këto drejtime:

 • Master i Shkencave në "Mësues për Arsimin Fillor"
 • Master i Shkencave në "Mësuesi Gjuhë shqipe-letërsi, profil minor arte"
 • Master Shkencor "Mësuesi Fizikë me profil minor Informatikë"
 • Master i Shkencave në "Mësuesi Bio-Kimi, profil minor karriera për jetën"
   

Fakulteti ka katër departamente : të Psikologjisë e Punës Sociale, të Mësuesisë, të Edukimit Fizik e Sporteve dhe atë të Arteve. 

Në fakultet japin mësim 41 pedagogë të brendshëm prej të cilëve  1 profesor, 5 profesorë të asociuar, 2 docentë, 18 lektorë të parë, 4 doktorantë,

1 pedagog pa gradë shkencore, 3 pedagogë me master të nivelit të dytë dhe 7 lektorë. 

59 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 1 profesor emeritus, 2 profesorë, 1 profesor i asociuar, 3 doktorë shkencash, 12 doktorantë,

26 pedagogë me MND, DND ose DIND, 12 lektorë dhe 2 udhëheqës praktikash profesionale.      

 

Dekan : Prof. i Asociuar Fatmir VADOHEJ  

e-mail : fvadahi@unishk.edu.al   tel. 022 800 656       

Zv. Dekan:  Dr. Mehdi KRONI

e-mail: mkroni@unishk.edu.al                                                                                                                                                                             

Sekretare e Dekanit : 

Aurela  (Osmani) VASIJA,  
email :  avasija@unishk.edu.al     tel. 022 800 656

 

Sekretare mësimore :

Kozeta (Alia) BUSHATI,  
email :  kbushati@unishk.edu.al      tel:  022 800 656

 

Azra ZMIJANEJ

e-mail :  azmijanej@unishk.edu.al

Sekretare mësimore-laborante

Arjeta (Ura) QUKU

e-mail : aquku@unishk.edu.al

Datat e riprovimeve - Janar 2017

Faqja e departamentit te Ciklit të Ulët per E-Learning