Shtëpia

FDR- Njoftim për studentet qe kane pasur dy provime ne nje dite (viti akademik 2016/2017)

NJOFTIM

Njoftohen studentet te cilet kane pasur  dy provime ne nje dite qe mund te zhvillojne njerin nga provimet ne kete date:

03.07.2017      ora 12:00

Shenim: Saktesojme qe cdo student duhet te dorezoje kerkesen me shkrim ne sekretarine mesimore  3 (tre) dite para datave te caktuara.

Dekani

PhD Roland DODANI

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).