Shtëpia

Vendimi nr. 333 datë: 25/07/2016 - PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR KONKURSET E PRANIMIT

Në mbështetje të ligjit nr . 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Fakultetit të Shkencave të Edukimit, Senati Akademik në mbledhjen e tij të datës 25.07.2016;

VENDOSI:

1.    Miratimin e kritereve për konkurset e pranimit në programet e studimit (bashkëlidhur këtij vendimi )

2.    Ngarkohet Dekani i Fakultetit të Shkencave të Edukimit për zbatimin e këtij vendimi.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).