Vendimi nr. 333 datë: 25/07/2016 - PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR KONKURSET E PRANIMIT

Në mbështetje të ligjit nr . 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Fakultetit të Shkencave të Edukimit, Senati Akademik në mbledhjen e tij të datës 25.07.2016;

VENDOSI:

1.    Miratimin e kritereve për konkurset e pranimit në programet e studimit (bashkëlidhur këtij vendimi )

2.    Ngarkohet Dekani i Fakultetit të Shkencave të Edukimit për zbatimin e këtij vendimi.