Shtëpia

Komisioni Institucional Zgjedhor

09
Pri

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datés 29.03.2016, në zbatim të Ligjit Nr.

09
Pri

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016. në zbatim të Ligjit Nr.

09
Pri

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve. në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016. në zbatim të Ligjit Nr.

07
Pri

Komisioni  Institucional  i    Zgjedhjeve,  në mbledhjen  e tij të  datës 29.03.2016,  në zbatim  të  Ligjit Nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të...

07
Pri

Komisioni  Institucional  i    Zgjedhjeve,  në mbledhjen  e tij të  datës 29.03.2016,  në zbatim  të  Ligjit Nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të...

07
Pri

Komisioni  Institucional  i    Zgjedhjeve,  në mbledhjen  e tij të  datës 29.03.2016,  në zbatim  të  Ligjit Nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të...

05
Pri

Rubrikë informuese e Komisionit Institucional  Zgjedhor - KIZ, mbi shpalljen e vendimeve, njoftimeve dhe informacioneve, me qëllim transparencën e zgjedhjeve të datës 20.04.2016

Faqet