Shtëpia

Vendimi nr. 3 datë: 29/07/2016 - Miratimin e tarifes së konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor), sistemi me kohë të plotë”, viti akademik 2016-2017

Dekanati i FSHE në mbledhjen e tij të datës 28.07.2016 , pasi diskutoi mbi problemin e tarifes së konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor), sistemi me kohë të plotë”, viti akademik 2016-2017”,

                                                                                                                                                                                                     Vendosi:

1.    Miratimin e tarifes së konkursit:

  • Në programin e ciklit të parë bachelor në “Edukim fizik dhe sporte”    5000    lek
  • Në programin e ciklit të parë bachelor në “Pedagogji muzikore”          5000    lek
  • Në programin e ciklit të parë bachelor në “Pikturë Grafikë”                    5000    lek

2.    Projekt-propozimi i dërgohet Rektoratit të USH për miratim.
 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).