Vendimi nr. 3 datë: 29/07/2016 - Miratimin e tarifes së konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor), sistemi me kohë të plotë”, viti akademik 2016-2017

Dekanati i FSHE në mbledhjen e tij të datës 28.07.2016 , pasi diskutoi mbi problemin e tarifes së konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor), sistemi me kohë të plotë”, viti akademik 2016-2017”,

                                                                                                                                                                                                     Vendosi:

1.    Miratimin e tarifes së konkursit:

  • Në programin e ciklit të parë bachelor në “Edukim fizik dhe sporte”    5000    lek
  • Në programin e ciklit të parë bachelor në “Pedagogji muzikore”          5000    lek
  • Në programin e ciklit të parë bachelor në “Pikturë Grafikë”                    5000    lek

2.    Projekt-propozimi i dërgohet Rektoratit të USH për miratim.