Shtëpia

Vende vakante pune

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në mbështetje të ligjit me Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e  arsimit të lartë, në Republikën e  Shqipërisë”,  Statutit si dhe Rregullorës së USH-së, hap 2 dy vende vakante punë si staf ndihmës akademik në sektorin administrative dhe konkretisht 1 (një) pozicion përgjegjës jurist institucioni dhe 1 (një pozicion) sekretare e Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Edukimit.

Kriteret  për pozicionin e punës 1 (nje) përgjegjës jurist/e institucioni janë si më poshtë  :

 

Kriteret e vendit vakant :

 

 1. Të kenë zotësi të plotë veprimi
 2. Të zotërojnë aftësi profesionale specifike për vendin e punës si jurist/e
 3. Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional dhe etik.
 4. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës të gjykatës për kryerjen e një vepre penale
 5. Të mos ketë masë disiplinore për largim nga puna.
 6. Të kenë diplomë universitare(master i shkencave ose diplome ekuivalente me to) me notë mesatare jo më të ulët se 8.5, ne fakultetin e Drejtësisë.
 7. Të  ketë të mbrojtur gjuhën angleze me notë jo më të ulët se 8.5 të njohur zyrtarisht nga institucionet shtetërore.
 8. Të ketë eksperiencë të mëparshme pune mbi 10- vite në profilin e kërkuar, në administratën publike.
 9. Të ketë rekomandime në fushën përkatëse.

 

Dokumentacioni qe duhet te paraqesin te interesuarit janë si më poshtë:

 

 1. Kërkesë punësimi dhe jetëshkrimi (CV) me foto përsonale
 2. Dokument identifikimi dhe certifikate familjare
 3. Libreze pune ose vërtetim papunësie nga zyra e punës
 4. Fotokopje e noterizuar e listes se notave
 5. Fotokopje e noterizuar e diplomës
 6. Reference pune nga punedhenesi i meparshem
 7. Raport mjeko-ligjor për aftësi punë
 8. Vërtetim nga qëndra e punës në të cilën punon apo ka punuar
 9. Dëshmi e njohjes së gjuhës së huaj e noterizuar
 10. Deklarate qe provon kushtet e pikes 3/c te nenit 8 te Rregullores se posacme te USH-se për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës (per mos lidhje faresfisnore)
 11. Vertetim rajoni per adrese/rezidence banimi (kontrate qeraje)
 12. Autorizim per Rektorin dhe ILDKPKI-ne

Kuadri Ligjor:

Ligji Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe legjislacioni i prokurimit publik ( ligji nr.9643 dt.20.11.2006 “Për prokurimin Publik”, (i ndryshuar), V.K.M nr.914, dt.29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, (i ndryshuar),

 

Kriteret e vendit vakant 1 (një) sekretare  e Dekanit pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit:

Dokumentacioni që duhet të paraqesin të interesuarit janë si më poshtë:

 

 1. Të kenë zotësi të plotë veprimi
 2. Të zotërojnë aftësi profesionale specifike për vendin e punës si sekretar/e
 3. Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional dhe etik.
 4. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës të gjykatës për kryerjen e një vepre penale
 5. Të mos ketë masë disiplinore për largim nga puna.
 6. Të ketë diplomë universitare (master i shkencave ose diplomë ekuivalente me to).
 7. Të ketë eksperiencë të mëparshme pune.
 8. Kërkesë punësimi dhe jetëshkrimi (CV) me foto përsonale
 9. Dokument identifikimi dhe ҫertifikatë familjare
 10. Librezë pune ose vërtetim papunësie nga zyra e punës
 11. Fotokopje e noterizuar e listës së notave
 12. Fotokopje e noterizuar e diplomës
 13. Reference pune nga punëdhënësi i mëparshëm
 14. Raport mjeko-ligjor për aftësi pune
 15. Vërtetim nga qëndra e punës në të cilën punon apo ka punuar
 16. Deklarate qe provon kushtet e pikes 3/c te nenit 8 te Rregullores se posaҫme të  USH-së për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës (për mos lidhje faresfisnore)
 17. Vërtetim rajoni për adrese/rezidence banimi (kontratë qeraje)
 18. Autorizim për Rektorin dhe ILDKPKI-në

Kuadri Ligjor:

Ligji nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”    

Ligji  nr.9154, datë 6.11.2003 Për arkivat'' (i ndryshuar ) dhe rregullorja e administratës së USH

 

Shënim : Kandidatet duhet të dorëzojnë dokumentacionin me zarf të mbyllur vetëm me poste pranë Rektoratit të USH-së nga datat 15.04.2019 deri në datën 30.04.2019 me shënimin mbi zarf “Aplikim për punë në USH”dhe dorëzohen ne protokoll, mungesa e dokumentave “kritere për vende vakante” përbën shkak për skualifikim nga kandidimi.

 

Konkurimi, vlerësimi dhe rezultati:

 

Fituesit do të përzgjidhen nëpërmjet procedurave të konkurimit të hapur sipas kritereve sa më sipër.

 

Konkurimi konsiston në ;

 

Vlerësimi i dosjes së kandidatit deri në 30 pikë.

Vlerësimi i njohurive të shprehura në intervistën me gojë dhe/ose me shkrim, ku totali i pikëve deri në 70 pikë.

 

Njoftimi për datën e konkursit do ju njoftohet individualisht kandidatëve që plotësojnë kriteret me postë/postë elektronike/telefon.

 

Ankimimet për rezultatin mund të bëhen deri në 5 (pesë) ditë kalendarike pas shpalljes së rezultatit.

 

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).