Shtëpia

UDHËZIM Nr.25 i MAS - Për shtyrjen e afatit të regjistrimit të studentëve në programet e ciklit të parë të studimeve, në vitin akademik 2016-2017, deri me datë 1 Nëntor 2016

UDHËZIM
                                                 Nr.25, date 27.10.2016
                                                           

                                                               PËR

NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 "PËR PROCEDURAT E
APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË
STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL,
SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË,
NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, NË VITIN AKADEMIK 2016 -2017

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutes, pikës 4 të nenit 9 të ligjit nr. 80/2015, datë
22.07.2015"Për arsimin e Iartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë" dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave nr. 407, datë 01.06.2016
"Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e
studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në
institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017":

                                                          UDHËZOJ:

1. Në pikën 13 të Kreut II të Udhëzimit  nr. 13, dt. 22.07.2016, data "27 Tetor 2016" të
ndryshojë në "01 Nëntor 2016." .

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij udhëzimi, Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtoria e
Arsimit të Lartë dhe Shkencës, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Agjencia
Kombetare e Provimeve dhe institucionet e arsimit të lartë.

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në "Fletoren Zyrtare" .

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).