Shtëpia

Pedagogë

Të gjithë pedagogët që duhet të hedhin notat online, mund të hyjnë në profilin e tyre web duke klikuar tek linku i mëposhtëm:

Hyrhttps://www.unishk.esse3.u-gov.rash.al

Planet mesimore

 

Bashkangjitur, më poshtë gjendet manuali për përdorimin e portalit nga ana e Pedagogut.

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni me Degën e IT pranë Rektoratit, ose të komunikoni me email në adresat:

Virtyt Bushati:   v-bushati@unishk.edu.al

Andi Fishta:        afishta@unishk.edu.al

 

Manuali për pedagogët:

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).