Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Vendimi nr. 312, dt. 06.05.2016

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve vendosi:

 

  1. Te mos pranoje kerkesen dt. 06.04.2016,  me numer pranimi prot. KIZ 309,  date 06.05.2016,  e kandidates  per senat Prof.as.Dr.  Flori Bjanku ( jo fitues),  me motivacionin " se kerkesa mbane daten 06.04.2016,  pra jashte afateve proceduriale   si dhe duke qene se kerkon ekzekutimin e vendimit te Apelit nr. 8,   date 03.05.2016    pasi   sipas   nenit 37,   pika  6 ( vendimi  KIZ  date 21,04,2016,     ankimi  i     kerkuesit  22.04.2016,    vendimi  i     K.A.    03.05.2016     jashte   afateve proceduriale. Ti bashkengjitet nje kopje e vendimit nr.307 date 05.05.2016.
  2. Te publikohet ne sitin e U.SH.   
  3. Ti njoftohet vendimi Prof.as.Dr.  Florian Bjanku.
  4. Ky vendim  hyn ne fuqi menjehere.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).