Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Vendimi nr. 307, dt. 05.05.2016

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve vendosi:

 1. Mos-shqyrtimin e vendimit nr.8,  date 03.05.2016, te Komisionit te Apelit i ardhur me nr protokolli 306,  date 05.05.2016, me motivacionin  "pasi me dt 22.04.2016  eshte bere ankimi nga Florian Bjanku,   vendimi Komisionit te Apelimit me  date  03.05.2016 (pas 13 trembedhjete  ditesh),  ka ardhur ne KIZ me  nr. prof  306,  dt.  05. 05.2016, duke  kaluar  çdo  afat procedurial  ne  lidhje   me ankimin.
  1. Mos-ndryshimin e pikes 32 te vendimit nr.251, dt. 21.04.2016 te KIZ.

  Kualifikimi i stafit akademik të USH

  Profesorë 10%
   
  Profesorë i asociuar 22%
   
  Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
   
  Me gradë Asistent lektor 29%
   
   

  Studentët

  11988 studentët me kohë të plotë.
   
  2153 studentët me kohë të pjesshme
   
  1885 studentët në cikël të dytë
   
  12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).