Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve

Bashkëngjitur gjeni kopje të tabelave përmbledhëse të rezultateve sipas KZF-ve:

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Rektor

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Senatin Akademik

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Drejtues Njësive kryesore

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Drejtues Njësive bazë

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).