Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - përgatitja dhe organizimi i zgjedhjeve në raudet e dyta - Vendimi nr. 301 dt. 29/04/2016

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 22.04.2016, në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ”, urdhërit nr. 110, datë 15.03.2016, “Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autorité tel dhe organe t drejtuese në institucionet puhlike të arsimit të lartë” dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet puhlike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë ”, neni 4, pika 9. neni 6. pika 1, gërma “f’ me votim unanim:

V E N DOS I:

1.    Marrjen e masave për përgatitjen edhe organizimin e zgjedhjeve në raudet e dyta për FD për drejtues i njësisë bazë Civile, ku në raudin e pare kandidati Florian Bjanku rezultoi me më pak se 50%+1 të votave

2.    Marrjen e masave për përgatitjen edhe organizimin e zgjedhjeve në raudet e dyta për FSHN për drejtues i njësisë bazë Matematike, ku në raudin e pare kandidati Besnik Kurtbegu rezultoi me më pak se 50%+l të votave, si dhe për drejtues të njësisë bazë Infermieri. ku kandidatja Zamira Shabani rezultoi me më pak se 50%+1 të votave.

3.    Data e zgjedhjeve për raudin e dytë të jetë 06.05.2016.

4.    Të merren masa nga KZF e FD-së dhe e FSHN-së për organizimin e procesit zgjedhor në raudin e dytë.

5.    Ti vihen në dispozicion KZF-ve të FD-së dhe FSHN-së regjistri, vulat. lista e stafit akademik të njësisë bazë ku zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve.

6.    Ky vendim hyn në fuqi menjeherë.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).