Shtëpia

KIZ -Vendimi nr. 373: Vendim përfundimtar për shpalljen e rezultateve për zgjedhjet jashtë rradhe në USH

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", nenit 5/ 3 të Rregullores "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë" nr.1459/1 prot., datë 15.03.2016, si dhe në zbatim të Urdhrit të Ministrit Arsimit dhe Sportit nr.271 datë 18.05.2017 "Për fillimin e procesit të zgjedhjeve jashtë rradhe dhe datën e zhvillimit të tyre për disa autoritete drejtuese në Universitetin "Luigj Gurakuqi" Shkodër, KIZ në mbledhjen e datës 22 qershor 2017, me shumicë votash:

Vendosi:

1. Të miratojë vendimet e ardhura nga KZF-te, si më poshtë:

1.1 Për Departamentin Administrim-Biznes, në FE, fitues Dr. Ardita Qamil Borici, 10 vota pro dhe 0 kundër.

1.2 Për Departamentin Bio-Kimi, në FSHN, fitues Prof. As. Dr. Arjana Striniqi (Lacej) me 7 vota pro ndaj 9 votave te vlefshme.

1.3 Në Departamentin Matematikë, në FSHN, jo fitues Prof. As. Dr. Besnik Kurt Kurtbegu me 1 ndaj 11 votave të vlefshme.

1.4 Në Departarnentin i Civiles, në FSHJ, nuk ka fitues pasi kandidatët Dr. IIir Duhanxhi dhe Dr. Sander Beci, rezultojnë secili nga 2 vota nga 4 vota te vlefsshme.

2. Ky urdher hyn në fuqi menjëherë.

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).