Shtëpia

KIZ - Vendimi nr. 251 - PËR MIRATIMIN AUTORITETEVE DHE ORGANEVE DREJTUESE NË USH

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 21.04.2016, në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë”, urdhërit nr. 110, datë 15.03.2016, “Përfillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 4, pika 6, pika 8,9,12, neni 6, pika 1, germa f, pika 5, neni 36, pika 11, neni 37, pika 3, ne menyre unanime:

V E N D O S I:

Te miratoje fituesin si meposhte:

1.    Per rektor: Prof. Dr. Adem Enver Bekteshi me 51, 86 % te votave te vlefshme.

2.    Per drejtues te njesise kryesore FGJH: Prof. As. Dr. Alma Zija Hafizi

3.    Per drejtues te njesise kryesore FSHED: Prof. As. Dr. Fatmir Gani Vadohej

4.    Per drejtues te njesise kryesore FE: Prof. As. Dr. Blerta Brahim Dragusha

5.    Per drejtues te njesise kryesore FD: PHD Roland Aleksander Dodani

6.    Per drejtues te njesise kryesore FSHSH: Prof. As. Dr. Mimoza Ismet Priku

7.    Per drejtues te njesise kryesore FSHN: Prof. Dr. Suzana Berhan Golemi

8.    Per drejtues te njesise baze Romanistike, FGJH: Prof. As. Eliana Adem Lacej

9.    Per drejtues te njesise baze, Anglistike, FGJH: PHD. Albana Ruzhdi Hadri

10.    Per drejtues te njesise baze, Mesuesi, FSHED: Dr. Eranda Ferid Halluni

11.    Per drejtues te njesise baze, Psikologji-Pune Sociale, FSHED: PHD. Visar Eshref Dizdari

12.    Per drejtues te njesise baze,Edukimi fizik dhe Sporte, FSHED: Dr. Beniamin Isuf Naku

13.    Per drejtues te njesise baze, Turizem, FE: Prof.as.dr. Brilanda Muhamet Bushati

14.    Per drejtues te njesise baze, Finance- Kontabilitet, FE: Prof.as.dr. Elidiana Besnik Bashi

15.    Per drejtues te njesise baze, Administrim-Biznes, FE: PHD. Nevila Sheuqet Mehmetaj, jo fituese.

16.    Per drejtues te njesise baze,Publike, FD: Dr.Gasper Luigj Kokaj

17.    Per drejtues te njesise baze, Civile, FD: Prof.as.dr. Florian Kole Bjanku, jo fitues.

18.    Per drejtues te njesise baze, Evropiane Nderkomtare, FD: Dr. Senada Shyqyri Reci

19.    Per drejtues te njesise baze, Histori, FSHSH: Prof.as.dr.Simon Cin Lufi

20.    Per drejtues te njesise baze, Albanologji, FSHSH: Prof. dr. Artan Esat Haxhi

21.    Per drejtues te njesise baze/Gjeografi, FSHSH: Prof.as.dr. Nevila Gezim Dibra

22.    Per drejtues te njesise baze, Gjuhesi, FSHSH: Prof.as.Rezarta Mehmet Dracini

23.    Per drejtueste njesise baze, Letersi, FSHSH: Prof.as. Vincens Ndoc Marku

24.    Per drejtues te njesise baze, Matematike, FSHN: Prof.as.dr. Besnik Kurt Kurtbegu, jo fitues

25.    Per drejtues te njesise baze, Qendra e ekerkimit shkencor,FSHN: Prof.as. Marash Kole Rakaj

26.    Per drejtues te njesise baze, Infermjeri, FSHN: Prof.as. Zamira Hysni Shabani, jo fitues

27.    Per drejtues te njesise baze, Fizike, FSHN: Prof.dr. Enver Nuh Hoxhaj

28.    Per drejtues te njesise baze, Biologji, FSHN: Prof.as.dr. Ditika Burhan Kopliku

29.    Per anetare te Senatit Akademik( personel akademik), per FGJH,.Alma Zija Hafizi dhe Edlira Bushati.

30.    Per anetare te Senatit Akademik ( personel akademik), per FSHED, Fatmir Gani Vadohej, Geim Muhamet Dibra dhe Ikbale Faik Bushati.

31.    Per anetare te Senatit Akademik (personel akademik) per FE, Mirjam Xhavid Dibra, Brilanda Muhamet Bushati dhe Mario Nikolin Curcija.

32.    Per anetare te Senatit Akademik (personel akademik) per FD, Gasper Luigj Kokaj, Senada Shyqyri Reci.

33.    Per anetare te Senatit Akademik (personel akademik) per FSHSH, Artan Esat Haxhi,Valbona Skender Karakaci, Nevila Gezim Dibra dhe Arben Pjeter Prendi.

34.    Per anetare te Senatit Akademik (personel akademik) per FSHN, Suzana Burhan Golemi, Entele Loro Gavoci, Enver Nuh Hoxhaj dhe Neira Selahedin Media.

35.    Per anetare te Senatit Akademik (studente): Ambra Eduart Kokaj, Juird Rragami.

36.    Ky vendim ti behet me dije Ministrise se Arsimit dhe Sporteve, KZF-ve te: FSHN, FSHSH, FE, FD, FGJH, FSHE, sektorit te informatikes prane USH.
 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).