Shtëpia

“UNË KAM TË DREJTË TË LUAJ” - Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale

Me datë 18 nëntor 2016 Departamenti Psikologji Punë Sociale, me rastin e Ditës Botërore e të Drejtave të Fëmijëve dhe në kuadër të planit mësimor të lëndëve “Punë Sociale me Fëmijët” dhe “Probleme Sociale”;organizon këtë aktivitet me tematikë “UNË KAM TË DREJTË TË LUAJ”. Pjesëmarrës dhe të angazhuar në aktivitet janë: të ftuarve nga Institucionet Sociale që punojnë me fëmijë në Bashkinë Shkodër si dhe pedagogë e studentë.

Kujtojmë se 20 Nëntori; Dita Botërore e të Drejtave të Fëmijëve përcaktuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1954 synon të promovojë mirëqënien e fëmijëve, të parandalojë cdo forme dhune e abuzimin daj tyre si dhe të promovojë mirëkuptimin ndërmjet fëmijëve në mbarë botën.

Kjo date përkon gjithashtu me vendime të Asamblesë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara; si miratimi i….

  • Deklaratës së të drejtave të fëmijëve në 1959 dhe
  • Konventës së Drejtave të Fëmijëve 1989

 

Nr

Tematika për Diskutim

Kumtuesi

Vendi

1.

Hapja e Aktivitetit

Dr. Galsvinda Fili

 

 

 

 

 

Universiteti “Luigj Gurakuqi”

 

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

 

Deapartamenti Psikologji-Punë Sociale

 

Salla 305- Kati III

2.

Problematikat dhe Plane Pune të Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijë, Bashkia Shkodër.

Rudina Anamali

Specialiste e Njësisë së Mbrojtjes për Fëmijë/ Bashkia Shkodër

 

 

 

3.

Fëmijët e “Shtëpisë së fëmijës 3-6 vjec” Shkodër dhe standartet e punës në këtë institucion dhe respektimi i të Drejtës për Argëtim

Arlinda Bilali

Drejtore e “Shtëpisë së fëmijës 3-6 vjec”

 

 

 

4.

Pyetje nga Salla dhe Diskutime

Studentë, Pedagogë etj

5.

Pushim

Ndërrim paneli

6.

Fëmijët dhe Loja. E drejta dhe realiteti në qytetin tonë

Studentë

7.

Argëtimi  fëmijëve sipas grupmoshave, gjinisë në zonat ruraledhe urabane

Studentë

8.

Aksesi për tu argëtuar: Krahasim ndërmjet fëmijeve të komunitetit Rom dhe të tjerëve.

Studentë

9.

Aksesi për tu argëtuar për fëmijët me aftësi ndryshe

Studentë

 

 

Aktiviteti zhvilohet nga ora 9.00-11.00

Organizuan aktivitetin: Dr. Galsvinda Fili dhe Dokt. Bujane Topalli

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).