Shtëpia

Vendim Nr. 192 datë 08.04.2016 - PËR MIRATIMIN E KANDIDATËVE (BAZË)

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016. në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në imtitucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë". urdhërit nr. 110, date 15.03.2016, "Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në imtitucionet publike të arsimit të lartë ” dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 "Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ”, neni 6, pika 2, gërma "b" dhe pika 5. neni 38, pikat 1, 2 dhe 4, me shumice te thjeshte votash (4 pro, 3 kunder):

 

VENDOSI

 

1.    Te shfuqizoje vendimin nr.8. date 06.04.2016 te KZF te FSHE, mbi mospranimin e kandidatures se Dr.Nora Ndoj Deda,duke e pranuar kandidaturen e saj:

2.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Baze Edukimit Fizike dhe Sporte. për Fakultetin e Shkencave te Edukimit:

  • Dr. Benjanim IsufNaku.
  • Dr. Nora Ndoj Deda.

3.    Ky vendim ti njoftohet menjehere KZF te FSHE, si dhe kandidateve te Benjanim Naku dhe Nora Deda.

4.    Ky vendim hyn në fuqi menjeherë

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).