Shtëpia

Vendim Nr. 171 datë 06.04.2016 - PËR MIRATIMIN E KANDIDATËVE (NJËSI KRYESORE/BAZË)

Komisioni  Institucional  i    Zgjedhjeve,  në mbledhjen  e tij të  datës 29.03.2016,  në zbatim  të  Ligjit Nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ",  urdherit nr. 110, datë 15.03.2016, "Për fillimin  e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve  për  autoritetet  dhe  organet  drejtuese  në  institucionet publike  të  arsimit  të  lartë"  dhe  në Rregulloren nr.  2459/1 date 15.03.2016 "Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike  të arsimit të lartë  në Republikën e  Shqiperisë ",   neni 6,  pika 2,  germa "b" dhe  pika 5,

                                                                                  VENDOSI:

        1. Të miratojë kandidatin për Njesinë Kryesore, për Fakultetin Ekonomik, Prof.As.Dr. Blerta Brahim Dragusha.

        2. Të  miratojë  kandidatin  për  Njësinë  Bazë  "Financë-Kontabilitet",  për  Fakultetin    Ekonomik, Prof.As.Dr. Elidiana Besnik Bashi.

       3. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë "Administrim-Biznes", për Fakultetin  Ekonomik, PHO Nevila Sheuqet Mehmetaj.

       4. Të  miratojë  kandidatin  për  Njësinë  Bazë  "Turizëm",  për  Fakultetin    Ekonomik,  Prof.As.Dr. Brilanda Muhamet Bushati.

       5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

                                                        Komisioni  Institucional  i Zgjedhjeve

 

 

 

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).