Shtëpia

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Miratim kandidatësh për Fakultetin e Shkencave të edukimit

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve. në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016. në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në imtitucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë”, urdhërit nr. 110, datë 15.03.2016, "Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për anloritetet dhe organet drejtuese në imtitucionet publike të arsimit të lartë " dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 "Për orgcmizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në imtitucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 6, pika 2, gërma “b” dhe pika 5,
 

VENDOSI:

 

1.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Kryesore. për Fakultetin e Shkencave te Edukimit: -Prof.As.Dr. Fatmir Gani Vadohej.

2.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Mesuesi. për Fakultetin e Shkencave te Edukimit: - Dr.Eranda Ferid Halluni.

3.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Psikologji -Pune Sociale, për Fakultetin e Shkencave te Edukimit: -Dr. Visar Eshref Dizdari.
 

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).