Shtëpia

Fakulteti i Shkencave të Edukimit - Datat e zhvillimit të konkurseve të pranimit në programet e studimit, cikli i parë (Bachelor), sistemi me kohë të plotë.

Departamenti i Edukimit Fizik e Sporte dhe Departamenti i Arteve, njoftojnë që datat e zhvillimit të konkurseve të pranimit në programet e studimit, cikli i parë i studimit (Bachelor), sistemi me kohë të plotë të jenë simë poshtë:

1.    Programi    i studimit Edukim fizik e sporte, (Bachelor) -    datë 29,    30 Gusht    2016.

2.    Programi    i studimit pikturë e grafikë, (Bachelor) -    datë 29,    30 Gusht    2016

3.    Programi    i studimit pedagogji muzikore, (Bachelor) -    datë 29,    30 Gusht    2016.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).