Shtëpia

Aplikim online për Pedagogë të Brendshëm në FGJH, Departamenti i Departamenti i Romanistikës, USH, semestri i dytë, 2017-2018

Kritere të përgjithshme përjashtuese :

  • Nota mesatare e përgjithshme e studimeve të ciklit të parë, duhet të jetë jo më e ulët se 9.
  • Nota mesatare e përgjithshme e studimeve të ciklit të dytë, duhet të jetë jo më e ulët se 9.
  • Aplikanti duhet të ketë përfunduar ciklet e studimeve universitare, në fushën ku aplikon.
  • Preferohen kandidatët me doktoraturë.
  • Aplikantët që bëjnë deklarime jo të verteta skualifikohen.

 

Dorëzimi i dosjeve të aplikantëve duhet bërë brenda 15 ditëve nga publikimi i njoftimit në faqen zyrtare të USH, tek zyra e Burimeve njerezore me poste, ne USH. 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).