Komisioni Institucional i Zgjedhor - KIZ

Rubrikë informuese e Komisionit Institucional  Zgjedhor - KIZ, mbi shpalljen e vendimeve, njoftimeve dhe informacioneve, me qëllim transparencën e zgjedhjeve të datës 20.04.2016