Vendim Nr. 198 datë 08.04.2016 - PËR MIRATIMIN E KANDIDATËVE (NJËSI KRYESORE/BAZË)

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datés 29.03.2016, në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë”, urdhërit nr. 110, daté 15.03.2016, “Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvïllimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 6, pika 2, gërma “b” dhe pika 5,

VENDOSI:

 

1.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Kryesore, për Fakultetin e Shkencave te Natyres:

  • -Prof.Dr. Suzana Berhan Golemi.
  • -Prof.As.Dr. Rrok Kole Smajlaj.
  • -Prof.As.Dr. Fatos Zija Kopliku.

2.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Biologji-Kimi, për Fakultetin e Shkencave te Natyres: -Prof.As.Dr.Ariana Xhemal Laçej.

  • -Prof.As.Dr. Violeta Isuf Alushi (Vekshari).
  • -Prof.As.Dr. Ditika Burhan Kopliku

3.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Fizike, për Fakultetin e Shkencave te Natyres: -Prof.As.Dr.Entelë Loro Gavoçi.

  • -Prof.Dr. Enver Nuh Hoxhaj.
  • -Prof.As.Dr. Florian Ahmet Mandija.

4.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Infermieri, për Fakultetin e Shkencave te Natyres: -Prof.As.Dr.Zamira Hysni Shabani.

5.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Matematike, për Fakultetin e Shkencave te Natyres: -Prof.As.Dr.Besnik Kurt Kurtbegu.

6.    Të miratojë kandidatet për Njësinë Bazë Qendra e Kerkimit Shkencor (Studimi i Ujerave te Rajonit Shkoder), për Fakultetin e Shkencave te Natyres: -Prof.As.Dr.Marash Kole Rakaj.

7.    Ky vendim hyn në fuqi menjeherë.

Atashime: