Vendim Nr. 173 datë 06.04.2016 - PËR MIRATIMIN E KANDIDATËVE (NJËSI KRYESORE/BAZË)

Komisioni  Institucional  i    Zgjedhjeve,  në mbledhjen  e tij të  datës 29.03.2016,  në zbatim  të  Ligjit Nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ", urdherit nr. 110, datë  15.03.2016, "Për fillimin  e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve  për  autoritetet  dhe  organet  drejtuese  në  institucionet publike  të  arsimit  të  lartë"  dhe  në Rregulloren nr.  2459/1 date 15.03.2016 "Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike  të arsimit të lartë  në Republikën e  Shqiperisë ",   neni 6,  pika 2,  germa "b" dhe  pika 5,

                                                                                                        VENDOSI:

  1. Të miratojë kandidatin për Institutin e Studimeve Albanologjike , për Fakultetin Shkencave Shoqërore, Prof.Dr. Artan Esat Haxhi.
  2. Të miratojë kandidatin për Njësinë Kryesore , për Fakultetin Shkencave Shoqërore, Prof.As.Dr. Mimoza Ismet Priku.
  3. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Gjuhësi , për Fakultetin Shkencave Shoqërore, Prof.As.Dr. Rezarta Mehmet Draçini.
  4. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Letërsi, për Fakultetin Shkencave Shoqërore, Prof.As.Dr. Vinçenc Ndoc Marku.
  5. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Histori, për Fakultetin Shkencave Shoqërore, Prof.As.dr. Simon Cin Lufi.
  6. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Gjeografisë , për Fakultetin Shkencave Shoqërore, Prof.As.Dr. Nevila Gëzim Dibra.
  7. Ky vendim hyn në fuqi menjeherë.

                                                                                          Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

 

Atashime: