Aplikim online për Pedagogë të Brendshëm në FGJH, Departamenti Gjermanistikës, USH, 2019-2020