Aplikoni në vendet e lira për pedagogë të brendshëm, Semestri i parë, viti akademik 2017-2018

 

Kritere të përgjithshme përjashtuese :

  • Nota mesatare e përgjithshme e studimeve të ciklit të parë, duhet të jetë jo më e ulët se 8.5.
  • Nota mesatare e përgjithshme e studimeve të ciklit të dytë, duhet të jetë jo më e ulët se 8.5.
  • Aplikanti duhet të ketë përfunduar ciklet e studimeve universitare, në fushën ku aplikon.
  • Preferohen kandidatët me doktoraturë.
  • Aplikantët që bëjnë deklarime jo të verteta skualifikohen.

 

Dorëzimi i dosjeve të aplikantëve duhet bërë brenda 15 ditëve nga publikimi i njoftimit në faqen zyrtare të USH, tek zyra e Burimeve njerezore ne USH. 

Lista e kandidatëve !