Shtëpia

Dt. 5-6 Maj 2017 - Workshop: Përditësim me Metodat e Kërkimit Cilësore & Sasiore

Ky aktivitet u ndërmor në kuadrin e aktiviteteve të organizuara për 60-vjetorin e USH nga departamenti Administrim – Biznes në FE dhe departamenti Psikologji dhe Punë Sociale në FSHE.

Audienca e pjesëmarrësve në aktivitet kanë qenë pedagogët me kohë të plotë në FE dhe FSHE me shfaqje interesi në temat e prezantuara. Të gjithë pjesëmarrësit kanë marrë udhëzimet e nevojshme paraprake për instalimin e paketave statistikore (nëpërmjet asistencës së laborantit Gj. Deda). Materialet e prezantimeve si slides, database, sintaksat e paketave statistikore, etj., janë dërguar nëpërmjet emaileve në versionet elektronike për çdo séance; gjithashtu materiale të printuara me informacione përmbajtjeje të ëorkshopit; sende kancelarie si dosje, bllok shënimesh e stiloplaps u janë shpërndarë të gjithë pjesmarrësve.

Grupi i prezantuesve në workshop është përbërë nga Prof.As.Dr. Ardita Boriçi, PhD Nevila Mehmetaj, PhD(c) Elvisa Drishti (FE) dhe PhD Visar Dizdari (FSHE).

Në këtë aktivitet u trajtuan metodat e kërkimit sasiore nëpërmjet shpjegimit të koncepteve bazë statistikore dhe ekonometrike si dhe ilustrimeve të tyre me zbatimin e shembujve konkret të të dhënave të ndryshme në paketat stastikore SPSS dhe R; njëkohësisht u trajtuan metodat e kërkimit cilësore nëpërmjet shpjegimit të koncepteve bazë teorike me shembuj konkret të natyrës psikometrike e sociale.

Aktiviteti ishte i natyrës interaktive e bashkëpunues midis prezantuesve dhe pjesëmarrësve me qëllim gjenerimin e pyetjeve, ideve dhe debateve të ndryshme për t'u aplikuar në fushat përkatëse kërkimore; si dhe të bashkëpunimeve të mundshme në grupe kërkimore ndërmjet FE dhe FSHE. Gjatë seancave u shkembyen referenca për burime të ndryshme sekondare në google scholar dhe mënyra citimesh automatike.

Workshopi u mbyll me diskutime mbi tematikat, mbarëvajtjen e workshopit dhe gjenerimin e ideve nga palët pjesët pjesëmarrëse se cfarë mund të përmirësohet në një aktivitet të tillë potencial në të ardhmen.

Aktiviteti është zhvilluar në ambjentet e Sallës 307 të Fakultetit Ekonomik nga ora 9.00 deri ne oren 17.00.

Ky takim perputhet me lëndet dhe aspektet e kërkimit shkencor qe trajohen në profilet e shkencave ekonomike dhe të edukimit.

Shpresojmë të jetë fillimi i një tradite të gjatë bashkëpunimi si në lidhje me procesin e mësimdhënies ashtu edhe me kërkimin shkencor. Synojmë që të kemi vendosur bazat per zhvillimin e aktiviteteve të ngjashme në menyre sistematike e periodike.

Falenderojme stafet e angazhuara dhe pjesëmarrëse për kontributin dhe kohën e tyre

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).