Shtëpia

Pranimet në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor) - Viti akademik 2017-2018

- Lista e aplikantëve që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Raundi II, USH. Viti akademik 2017 - 2018.

- Studentë të regjistruar dhe kuota të parealizuara, viti akademik 2017 - 2018 (Raundi I)

- Lista përfundimtare e kandidatëve fitues nga trojet, sipas fakulteteve - Viti akademik 2017-2018

- Renditja e kandidatëve që kanë aplikuar në USH, viti akademik 2017 - 2018 (Raundi I)

- Lista e aplikantëve që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Raundi I, USH. Viti akademik 2017 - 2018.

- Datat e aplikimit dhe të regjistrimit për studentët nga trojet, verbër, status të veçantë, aftësi të kufizuar, jetim, rom, egjiptian, tetraplegjikë, paraplegjikë. Viti akademik 2017 - 2018

- Rezultatet e konkursit të pranimit të studentëve në programin e studimit "Edukim Fizik e Sporte", cikli i parë (bachelor). Viti akademik 2017-2018.

- Listat e aplikantëve, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe grafïkë dhe Pedagogji muzikore. Viti akademik 2017 - 2018.

- Informacion mbi procedurat e regjistrimit për konkurset e pranimit në Edukim fizik dhe sporte, Pikturë grafikë dhe Pedagogji muzikore - VA 2017-2018

- Datat e konkurseve në programet e ciklit të parë të studimeve (bachelor) - Viti akademik 2017-2018

- Rregullore per konkurset e pranimit ne programet e studimit: Edukim fizik dhe sporte, Pikturë grafikë dhe Pedagogji muzikore

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).