Shtëpia

Njoftim i FDR, mbi mbledhjen për përzjedhjen e kandidatit për KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË.

Njoftim per thirrjen e mbledhjes se Asamblese se Personelit Akademik te fakultetit per per zgjedhjen e kandidatit per KPL.

Drejtuar: Personelit Akademik te Fakultetit te Drejtesise, USH.

Bazuar ne ligjin 115/2016 "PER ORGANET E QEVERISJES SE SISTEMIT TE DREJTESISE" neni 140, shpall thirrjen e mbledhjes se Asamblese se Personelit Akademik te fakultetit per perzgjedhjen e kandidatit per KPL.

Dita e mbledhjes caktohet dita e premte, date 10.02.2017 ora 10:00 salla 505 prane Fakultetit te Drejtesise,USH.

Atashime: 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).