Shtëpia

Fillimi i Proçesit të Akreditimit Institucional në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Në datën 01 Shkurt 2017, Agjencia e Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL), në kuadrin e proçesit të akreditimit institucional, organizoi një seminar trajnues me anëtarët e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” si dhe Dekanët e Fakulteteve të Universitetit.
Në këtë seminar, Rektori i Universitetit Prof.dr. Adem Bekteshi, informoi pjesëmarrësit për punën përgatitore që është bërë deri tani lidhur me vlerësimin e brendshëm të institucionit. Drejtoresha e APAAL znj. Dhurata Bozo, si dhe 3 specialistë të kësaj agjencie, sqaruan ecurinë e këtij proçesi dhe iu përgjigjën pyetjeve që bënë anëtarët e Grupit të Vlerësimit të Brendshëm të Cilësisë.
Zyrtarisht, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” ka filluar proçesin e Akreditimit Institucional. Ky proçes do kalojë në disa etapa, ku etapa e parë është dorëzimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm të Institucionit i cili do të realizohet nga Grupi Ad_Hoc i përbërë nga Prof. dr. Gëzim Dibra/ Kyetar; M.Sc. Jonida Lesha/ Koordinatore e IAL ; Prof.as.dr Ermira Kalaj  anëtare; Prof.as.dr. Jozef  Bushati anëtar; Ledi Bilali anëtare/studente)i ngritur me urdhër të Rektorit nr.37 datë 31.01.2017,më pas  etapa e dytë e cila ka të bëjë me vizitën e Agjencisë Britanike QAA në Maj të këtij viti dhe në fund do të jepet nga kjo Agjenci vendimi final.
 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).