Shtëpia

Fakulteti i Drejtësisë - Shpallja e kandidatit fitues për KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

Fakulteti i Drejtësisë me vendimin e datës 10.02.2017 shpall kandidatin fitues për KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË.

Komisioni ad-hoc i ngritur pranë Fakultetit të Drejtësisë për votimit e kandidatit të propozuar nga fakulteti për KLP-në, bazuar në Ligjin nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, neni 143. pika 7, pas procesit te numerimit te fletëve të votimit, u pasqyruan këto rezultate:

1.    14 (katërmbëdhjete) vota PRO.

2.    0 (zero) vota KUNDER.

Komisioni me vendim unanim:

VENDOSI:

1.    Shpalljen fitues z. Sander Pashuk Beci.

2.    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

Bashkangjitur:
 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).