Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve

Bashkëngjitur gjeni kopje të tabelave përmbledhëse të rezultateve sipas KZF-ve:

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Rektor

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Senatin Akademik

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Drejtues Njësive kryesore

Tabela përmbledhëse e rezultateve sipas KZF-ve për Drejtues Njësive bazë