Vendim Nr. 172 datë 06.04.2016 - PËR MIRATIMIN E KANDIDATËVE (NJËSI KRYESORE/BAZË)

Komisioni  Institucional  i    Zgjedhjeve,  në mbledhjen  e tij të  datës 29.03.2016,  në zbatim  të  Ligjit Nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ", urdherit nr. 110, datë  15.03.2016, "Për fillimin  e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve  për  autoritetet  dhe  organet  drejtuese  në  institucionet publike  të  arsimit  të  lartë"  dhe  në Rregulloren nr.  2459/1 date 15.03.2016 "Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike  të arsimit të lartë  në Republikën e  Shqiperisë ",   neni 6,  pika 2,  germa "b" dhe  pika 5,

                                                                                                        VENDOSI:

  1. Të miratojë kandidatin për Njësinë Kryesore, për Fakultetin e Drejtësisë, PHD Roland Aleksandër Dodani.
  2. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Publike, për Fakultetin e Drejtësisë, Dr. Gaspër Luigj Kokaj.
  3. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Civile, për Fakultetin e Drejtësisë, Prof.As.Dr. Forian Kolë Bjanku.
  4. Të miratojë kandidaten për Njësinë Bazë Ndërkombëtare Evropiane, për Fakultetin e Drejtësisë, Dr. Senada Shyqyri Reçi.
  5. Ky vendim hyn në fuqi menjeherë.

 

                                                                                Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

 

 

Atashime: