Fillimi i proçesit zgjedhor dhe data e zhvillimit të zgjedhjeve jashtë rradhe, për disa autoritete drejtuese, përgjegjës departamenti, në Universitetin "Luigj Gurakuqi", Shkodër.

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË UNIVERSITETIN "LUIGJ GURAKUQI", SHKODER".