Vendimi nr. 339 datë: 15/08/2016 - PËR MIRATIMIN E KUOTAVE TË PROJEKT BUXHETIT 2017- 2019

Në mbështetje të Ligjit nr.80, dt. 22.07.2015 ”Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet 18, 107, 108,109, 110, Ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”( i ndryshuar), te ligjit nr. 10296, dł.08.07.2010 ”Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjit nr. 147/2015, dt. 17.12.2015 ”Për buxhetin e vitit 2016”, udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, dt. 06.02.2012 ”Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit plotësues Nr.1, datë 15.01.2016 ”Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016” i ndryshuar me udhëzimin 116 datë 15.06.2016, Udhëzim nr. 4 datë 29 /02/2016 ”Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2017-2019”, shkresës së MAS nr.prot.7322, dt. 19.07.2016 ”Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2017-2019” si dhe në përputhje me parimin bazë të autonomisë financiare, Senati Akademik i Universitetit të Shkodrës” Luigj Gurakuqi” në mbledhjen e tij te datës 15.08.2016:

VENDOSI

1 . Të miratojë kuotat e programit buxhetor afatmesëm per periudhën 2017-2019 të Universitetit të Shkodrës” Luigj Gurakuqi”, sipas pasqyrave tip të planifikimit buxhetor bashkangjitur këtlj vendimi.

                2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.