Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - Miratim kandidatësh për Fakultetin e Gjuhëve të huaja

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016, në zbatim të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë”, urdhërit nr. 110, datë 15.03.2016, “Për fillimin e procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” dhe në Rregulloren nr. 2459/1 date 15.03.2016 Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqiperisë ”, neni 6, pika 2, gënna “b” dhe pika 5,

VENDOSI

 

  1. Të miratojë kandidatin për Njësinë Kryesore, për Fakultetin e Gjuheve te Huaja, Prof.As.Dr. Alma Zija Hafizi.
  2. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Romanistike, për Fakultetin e Gjuheve te Huaja. Prof.As.Dr.Eliana Adem Laçej.
  3. Të miratojë kandidatin për Njësinë Bazë Anglistike, për Fakultetin e Gjuheve te Huaja. PHD Albana Ruzhdi Hadri.

 

Atashime: