FDR- Njoftim për studentet qe kane pasur dy provime ne nje dite (viti akademik 2016/2017)

NJOFTIM

Njoftohen studentet te cilet kane pasur  dy provime ne nje dite qe mund te zhvillojne njerin nga provimet ne kete date:

03.07.2017      ora 12:00

Shenim: Saktesojme qe cdo student duhet te dorezoje kerkesen me shkrim ne sekretarine mesimore  3 (tre) dite para datave te caktuara.

Dekani

PhD Roland DODANI